HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERINGSPLAN FOR RULLEKOLL BOLIGFELT: 2018_03

Rullekoll.JPG - Klikk for stort bilde I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Rullekoll boligfelt ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Driftsutvalget 22.01.2010.
Planen erstatter hele planID 2001_05, samt deler av planID 1998_02. Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet.

Publisert av Tor Flom. Sist endret 07.02.2019

Planlagte reguleringsformål er bl.a. boligbebyggelse, lekeplass og kjøreveg. I gjeldende plan for området er det også lagt til rette for boligbebyggelse. Planforslaget viderefører dette formålet, men legger opp til en mindre utvidelse av planområdet, nye veger, endrede eiendomsgrenser, samt endrede boligtyper.

Planen i målestokk 1:1000 med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i rådhuset.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Nome kommune, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss, eller postmottak@nome.kommune.no. innen 17. mars 2019.

Plandokumenter:

Plankart (PDF, 559 kB)

Planbestemmelser (PDF, 36 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Saksframlegg (PDF, 528 kB)